OŚWIADCZENIE LICENCYJNE - uprawniające do korzystania z fotografii

OŚWIADCZENIE LICENCYJNE - uprawniające do korzystania z fotografii

OŚWIADCZENIE LICENCYJNE - uprawniające do korzystania z fotografii

OŚWIADCZENIE LICENCYJNE

§1

Licencjodawca udziela nieodpłatnie DRUTEX Spółce Akcyjnej z siedzibą w Bytowie (ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów), zwanej dalej Licencjobiorcą licencji niewyłącznej na wykorzystanie przesłanych fotografii, które zostaną użyte przez Licencjobiorcę w ramach działań promocyjnych DRUTEX S.A.

§2

  1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do fotografii, o których mowa w § 1 oświadczenia i jako dysponent tych praw jest uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia.
  2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z fotografii przez Licencjobiorcę w zakresie ustalonym w niniejszym oświadczeniu, nie będzie naruszać praw osób trzecich.
  3. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z fotografii w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w fotografiach (kadrowanie, retusz).
  4. Licencja obejmuje prawo do jej przenoszenia.
  5. Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia podpisania niniejszego oświadczenia.

§3

Niniejsze oświadczenie uprawnia Licencjobiorcę do korzystania z fotografii na następujących polach eksploatacji:

  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, umieszczanie na stronach internetowych, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii.

§4

W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z fotografii zgodnie z niniejszym oświadczeniem, Licencjodawca zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Licencjobiorcę z wszelkich roszczeń.

§5

Złożenie niniejszego oświadczenia następuje na podstawie zgody udzielonej przez Licencjodawcę w formie dokumentowej za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.